FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्ण आपंगा भत्ता ७४/७५ Wednesday, July 4, 2018 - 22:14 PDF icon पूर्ण अपाङ्गता भत्ता २.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्गता भत्ता ३.pdf, PDF icon पूर्ण अपाङ्गता भत्ता ४.pdf
बिधवा वृत्ति पाउने बक्ति को नामावली ७४/७५ Wednesday, April 4, 2018 - 21:22 PDF icon बिधवा भत्ता १.pdf, PDF icon बिधवा भत्ताव २ .pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ३.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ४.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ५.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता ६.pdf, PDF icon बिधवा भत्ता 7.pdf
जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) वृत्ति पाउने ब्यक्ति को मूल अभिलेख ७४/७५ Wednesday, April 4, 2018 - 21:19 PDF icon जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) वृत्ति पाउने ब्यक्ति को मूल अभिलेख.pdf
जेष्ठ नागरिक (कर्णाली) भत्ता पाउने ब्यक्ति को नामावली ७४/७५ Wednesday, April 4, 2018 - 21:13 PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) १.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) २.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ३.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ४ .pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ५.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ६.pdf, PDF icon जेष्ठ नागरिक भत्ता (कर्णाली) ७.pdf
जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता ७४/७५ Wednesday, April 4, 2018 - 21:10 PDF icon जेष्ठ नागरिक सुरक्षा भत्ता.pdf
बाल संरक्षण मूल अभिलेख ७४/७५ Wednesday, April 4, 2018 - 21:01 PDF icon बाल संरक्षण मूल अभिलेख.pdf