FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

चैत्र महिना सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको सम्वन्धमा

यस पालिका बाट आर्थिक वर्ष २०८०।०८१ को चैत्र मसान्त्र सम्मको स्वत प्रकासन गरिएको छ।

दस्तावेज: 

कर/विवरण बुझाई IT VAT Non Filer हटाउने सम्बन्धि सूचना !

सम्पूर्ण करदाताहरुले आ-आफ्नो वक्यौता कर समयमै बुझाई राष्ट प्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न पालिकाको अनुरोध ।

दस्तावेज: 

भुक्तानिको लागि आवश्यक कागजात सम्वन्धमा

सम्झौता बमोजिमको काम समयमै सम्पन्न गर्ने र भुक्तानि लिन आउदा अनिवार्य रुपमा पत्रमा भए बमोजिमका कागजात लिएर आउने सम्बन्धमा ।

श्री सम्पूर्ण निर्माण व्यवसायीहरु र उपभोक्ता समितिहरु ।

कृषि एम्बुलेन्स खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

क्याटलग सपिङ विधिबाट सवारी (कृषि एम्बुलेन्स) साधन खरिद सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना

प्रकाशित मिति २०८०।१२।१६

LISA र FRA को नतिजा सार्वजनिक गरिएको सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन (LISA: Local Government Institutional Capacity Self-Assessment) र स्थानीय तह वित्तिय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन (FRA: Fiduciary Risk Assessment) को तपसिल बमोजिमको मुल्याङ्कित नतिजा  प्रकाशन गरिएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा जानकारी गरिन्छ